ARCHA VŮNÍ s.r.o. – sociální podnik v Praze

Název projektu: ARCHA VŮNÍ s.r.o. – sociální podnik v Praze, registrační číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001345

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy, OP Praha – pól růstu ČR)

Hlavním cílem projektu je vybudovat sociální podnik se zaměřením na vonný aspekt v prostoru – vytvoření zážitkové galerie s manufakturní dílnou. Cílem projektového záměru je vybavení a zařízení vybraného objektu tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Obecně prospěšný cíl žadatele spočívá primárně ve vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovaní přiměřené pracovní a psychosociální podpory.

Realizací projektu chce žadatel vytvořit životaschopný a ekonomicky udržitelný sociální podnik. Význam projektu spočívá především:

  • ve vytvoření celkem 4 nových pracovních míst, z toho 3 pracovní místa budou určena pro osoby z cílové skupiny;
  • žadatel bude při realizaci předkládaného projektu a při provozu své podnikatelské činnosti přednostně využívat místní zdroje – materiální, lidské i další relevantní zdroje;
  • sociální podnik žadatele se obecně podílí na řešení problémů místní komunity (regionu hl. m. Prahy), potažmo problémů celé společnosti;
  • ve vybudování moderního podnikatelského objektu;
  • půjde o ekonomicky udržitelný podnik, který je standardně založen na účelem generování zisku (čímž dochází ke zvyšování HDP a životní úrovně v regionu), nicméně jeho větší část bude reinvestována zpět do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců a naplňování obecně prospěšných cílů;
  • v podniku žadatele bude zcela vyloučena diskriminace a cíleně budou zaměstnávány a integrovány osoby sociálně znevýhodněné (ohrožené soc. znevýhodněním) – podnik tak zabraňuje jejich společenskému vyloučení;
  • při manažerském řízení budou zaměstnanci podniku (dle jejich možností a zájmu) maximálně zapojováni do rozhodování o budoucím směřování podniku.

pastedGraphic.png